+34 93 692 55 48 info@em-decolletage.com

Avís Legal

EM Décolletage – Informació LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), EM EXACT, SA manifesta que el domini wwww.em-decolletage.com és propietat d’EM EXACT, SA, amb CIF A59123455, i domicili en CARRER LLOBREGAT N. 20, 08291 RIPOLLET (BARCELONA).

Que EM EXACT, SA consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 20.002, foli 170, full número B24.

EM EXACT, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, EM EXACT, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de EM EXACT, SA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de EM EXACT, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’EM EXACT, SA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’EM EXACT, SA.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte d’aquest web siguin tractades i incorporades al fitxer Contactes responsabilitat d’EM EXACT, SA i domicili a CARRER LLOBREGAT N. 20, 08291 RIPOLLET (BARCELONA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació de l’consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació de l’tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer en CARRER LLOBREGAT N. 20, 08291 RIPOLLET (BARCELONA), o info@em-decolletage.com

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d’EM EXACT, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( «hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme d’EM EXACT, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per EM EXACT, SA, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de EM EXACT, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme a l’respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’EM EXACT, SA.

EM EXACT, SA no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari de el suport en el qual el programari és gravat. EM EXACT, SA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.